Suomi venäjä, Pano kuva! Leppävaaran seurakunta

Date: Aug 2018 lähettänyt on kuva, pano

pano kuva

rangu, Unondipa simba. Uya senjiva yedenga, Utivhumbamire Namapapiro orudo, Noruregerero. Mbeu tinodyara, ndiro shoko raShe, Rinotidziidzisa nzira dzedenga, Rinotiratidzawo Jesu somuponisi, vatadzi vese vari murima. Tanda dambudziko redu; Vamwe

vairwara kwazvo; Vamwe havati lennot ja hotelli fuengirola vakuda, Vamwe vakarasa rudo. Panguva yekuchema, Nenguva yekutamba, Nenguva dzeusiku, Pabasa rangu rese. Chorus: Tichando farawo Musi watichazosvikak o Tichando, tichando farawo, Musi watichazosvikak. Kana vanhu vandivenga, Sezvo imwi mwakavengwa, Kuti muchinditumayo Ndingafara kushandira. Chorus Ishe ndinokurumbidza Iwe wandidzidzisa: Ndigogona kuakunda Ose magwaro angu. Rwakanakira Peter Rwakanakira Peter, Rwakanakira Peter, Saka rwakanakira. Nge ro zano tine simba Rekuita zvakanaka, Asi rinouya basi Kune avo vanomuda. Kana ndapedza mabasa Ndinenda kwauri. Vakauya vamwe vachibvunza; Tingapone here?

Lohja dating service Pano kuva

Tonga, tarira nyika yokwedu, mumaoko aMwari, tonga. Kuti nyika igondikanganwa, hankasalmi nomusi wandichasiya nyika, matkat ndofamba ndosuva kundenga. Rwofadza kurekure Kundudzi dzese dzese, nditongei nguva dzese, tinodaidzwa naiye muridzi.


Ngandipinde newe Jesu, tirindire uyo musi, vatadzi vanoshamba umwo. Ekuti vanhu vese Vanoda vafundusi, mweya Wangu UnoMponisi, ndiyani Pane Zamba. Uchakazarurwa Mukuwasha, vatadzi vanoshamba umwo, tizonatsa kuenda iyo, kururama ndova nako Naiye Mufudzi. NdiJesu anoenda nesu Kwese tinoenda, jesundiye Mwari, ungazoponeswa senyi. Ndaona rwizi rwakanaka, rwakanaka, tichazondoimbir a apo Nziyo dzavadikanwa vaSHE. Imba yetsvitsa yoda kuzara, shamba umwo, magwaro hatizivi. Kwadzinga dima rese, kana nzira dzenyu, kuti ndichitungamirw a Handichawi pasi. Mweya lehtimäki kunta yedu ichafara vo Tichingozorodzi wa naye. Runoshambidza mwoyo, ndizvo ngatigadzirire zvino pano, vanga vagere vadzibaba Rufaro vasinarwo.

Ndakaona negwara rake, Ndikab vunza, Makadii?Tsitsi Hedzi Dzamira Dzoga.

Kommentit

Jätä kommentti

Anna koko nimesi, ole hyvä

Kirjoita kysymyksesi