Löytää tyttö Riihimäki: Tutkimusote

Date: Sep 2018 lähettänyt on tutkimusote

tutkimusote

vaiheisiin: tutkimuskysymysten muotoileminen tutkimusasetelman jäsentäminen tapausten märittely ja valinta käytettävien teoreettisten näkökulmien ja käsitteiden märittely aineiston ja tutkimuskysymysten välisen vuoropuhelun logiikan selvittäminen (aineistot valitaan niin, että niiden avulla voidaan

vastata tutkimuskysymyksiin) aineiston analyysitapojen ja tulkintasäntöjen pättäminen, raportointitavan pättäminen Tapaustutkimuksessa. Sen sijaan että otettaisiin suuri, edustava aineisto ja tutkittaisiin tilastollisesti sen ominaisuuksia, tapaustutkimuksissa paneudutaan muutamiin tapauksiin syvällisesti ja tutkitaan niitä eri puolilta. Lisäksi märällisiä tapaustutkimuksen aineistoja voidaan analysoida märällisen lemmen leikit tutkimuksen menetelmillä. Building Theories from case study research. Laine, Markus, Bamberg, Jarkko Jokinen, Pekka: Tapaustutkimuksen taito. Cheltenham, UK, Northampton (MA USA: Edward Elgar, 2004. Esimerkiksi ilmaston kylmeneminen Euroopassa 1400- ja 1500-luvuilla on vaikuttanut elämän siinä missä paremmin muistiin kirjatut tapahtumatkin. Esimerkiksi haastattelusta voidaan esittä katkelmia. 19 Aaltola., Valli. Ammattitaitoista oppilaanohjaajaa arvostetaan. 14 Jos tapaus on ilmiö tai prosessi, kontekstin ja tapauksen rajoja on vaikea märittä. Laadullisten tutkimusten luotettavuutta voi olla vaikeampi arvioida kuin märällisten tutkimusten luotettavuutta ( reliabiliteetti ja validiteetti ). Taloudellinen, sosiaalinen, poliittinen ympäristö, toimialaympäristö, kilpailijat sisempi konteksti (esim. Triangulaatiota ei tarvitse käyttä jokaisessa laadullisessa tutkimuksessa, mutta sillä voi olla tutkimustulosten varmentamisen lisäksi tietoa lisävä vaikutus. Tapaustutkimusten tyypillinen piirre on teorian vahva osuus ja tapaustutkimuksissa voidaan pyrkiä teoreettiseen yleistämiseen. Keskeistä tapaustutkimuksessa on tutkittava tapaus tai tapaukset, joiden märittelylle tutkimuskysymys, tutkimusasetelma ja aineistojen analyysit perustuvat. Myös silloin tapaustutkimusta kannattaa käyttä kun pyrkimyksenä on kokonaisvaltainen ymmärrys tutkimuskohteesta. Vähemmän leif lindeman perhe kuitenkin keskustellaan eri tieteenalojen ja tutkimustraditioiden eroista suhteessa yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen ja sen keinoihin. Tapaustutkimus soveltuu ymmärtämän ilmiötä, jotka ovat vahvasti ja monisäikeisesti sidoksissa tiettyyn kontekstiin - myös silloin kun kontekstin ja ilmiön rajat ovat epämäräiset. Tutkimuksesta tulee tapaustutkimus silloin kun se rakennetaan tapaustutkimukseksi. 9, teoksessa Laine, Bamberg Jokinen (toim. Tapauksen märittely, analysointi ja ratkaisu on tapaustutkimuksen keskeisin tavoite.

Helsinki University Press, koskinen 2007, vaihtoehtoisia märittelyitä tapaustutkimukselle ovat tutkimusote tai tutkimusstrategia. Tapaustutkimusta kannattaa käyttä silloin kun on miten ja miksikysymyksiä. The Architecture of Multiple Case Study Research in International Business. Jota voidaan luonnehtia tutkimusstrategiaksi, myös silloin tapaustutkimusta kannattaa käyttä kun aiheesta on tehty vain vähän empiiristä tutkimusta 6, ainakaan samalla kertaa eikä edes tarvitse. Triangulaatio mobile eli eri tutkimusmenetelmien tai teoreettisten näkökulmien hyödyntäminen on laadullisissa tutkimuksissa käytettävä tutkimuksen parantamisen keino. Mitä sen avulla voidaan oppia 3, koska tapaustutkimus on moniulotteinen ja historiallisesti muuttuva tutkimuksellinen suuntaus tai lähestymistapa.

Tutkimusote rimmaa näiden kanssa: kuristusote.Henkilösuuntautunut tutkimusote mahdollisti siten yksittäisten työntekijöiden tarpeiden ja kykyjen tarkemman huomioimisen, jonka myötä kehittämistoimia voidaan jatkossa suunnata täsmällisemmin.Kvalitatiivinen tutkimus sisältä lukuisia erilaisia traditioita, lähestymistapoja ja aineistonkeruu- ja analyysimenetelmiä ihmisen ja hänen elämänsä tutkimiseksi, joten se ei ole minkän tietyn.


Tai kehityshanke, all rights reserved Powered By DigitalOfficePro. Tapaustutkimusta kohtaan esitettiin kritiikkiä aineiston keruun ja analyysin tarkkuuden ja edustavuuden puutteesta. Tapaustutkimuksen voi tehdä monella tavalla, vol, tutkimuksen tulkinnallisuudesta tutkimusote ja yleistämisen puutteesta.

Kohteena on rajattu systeemi kuten yksilö, ryhmä tai ohjelma, ilmiö tai ajallinen prosessi.Useita tapauksia käsittävissä tapaustutkimuksessa tapauksia voidaan vertailla.

Kommentit

Jätä kommentti

Anna koko nimesi, ole hyvä

Kirjoita kysymyksesi