Suudelma vielä lyrics: Työpaikan yhdenvertaisuussuunnitelma! Ytj muutosilmoitus

Date: Aug 2018 lähettänyt on työpaikan, yhdenvertaisuussuunnitelma

työpaikan yhdenvertaisuussuunnitelma

mahdollisimman konkreettinen, jotta yhdenvertaisuutta voidaan työpaikalla aidosti edistä. Onko tehtäväkohtaisesti mietitty, minkä tason suomen tai ruotsin kielen osaaminen on välttämätöntä? Miten suhtaudutaan pienten lasten vanhempiin? Yleensä suunnitelmaa tekemän

on syytä valita luottamusmies ja/tai työsuojeluvaltuutettu. Maksetaanko ulkomaalaisille samaa palkkaa kuin Suomen kansalaisille? Toimenpiteet kannattaa kohdentaa konkreettisiin menettelytapoihin tai muihin käytäntöihin, joissa syrjintä on ilmennyt (kahvipöytäkeskustelut, töiden jakaminen, irtisanomisten kohdistuminen jne.). Voi olla hyvä tehdä taulukko, johon kirjataan tavoitteet, yksilöidän konkreettiset toimenpiteet, kuka vastaa mistäkin toimenpiteestä, aikataulu sekä seuranta. Vai valitaanko irtisanottavat ja lomautettavat siten, että ammattitaitoisimmat jävät? Onko kaikilla tosiasiallinen mahdollisuus hakea paikkoja? Onko työterveyshuolto toiminnassa tukena? Vuokratyöntekijät otetaan huomioon käyttäjäyrityksen suunnitelmaa laadittaessa siltä osin kuin käyttäjäyritys käyttä heihin työn johto- ja valvontaoikeutta. Yhdenvertaisuuslaki kieltä syrjinnän työpaikalla ja velvoittaa työnantajia suunnitelmallisesti edistämän yhdenvertaisuutta. Yhdenvertaisuuslain mukaan työnantaja ei saa asettaa työntekijöitä eriarvoiseen asemaan iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen sukupuolen tai muun henkilön liittyvän syyn perusteella, sukupuoleen perustuvasta syrjinnän kiellosta sädetän naisten ja miesten niko välisestä tasa-arvosta annetussa laissa (tasa-arvolaki). Työnantajalla ei ole oikeutta valita työntekijäpuolen edustajia. Ohjeet yhdenvertaisuussuunnitelman laatimiseksi työpaikalla, yhdenvertaisuuslain mukainen yhdenvertaisuussuunnitelma tulee olla vuoden 2017 alusta lähtien kaikissa yrityksissä, joissa on vähintän 30 työntekijä. . Kuinka paljon oletukset ohjaavat rekrytointia? SIlloin on kyse läheissyrjinnästä. Työpaikan yhdenvertaisuussuunnitelman laatiminen, ohje,.6.2015. Syrjinnästä on kysymys, kun vertailukelpoisessa tilanteessa olevia henkilöitä kohdellaan kielletyllä syrjintäperusteella epäsuotuisammin ilman siihen oikeuttavaa perustetta. Se voi olla myös virheelliseenkin olettamaan perustuvaa syrjintä. Otetaanko huomioon erilaiset tarpeet? Työnantajan on arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista työpaikalla ja työpaikan tarpeet huomioon ottaen kehitettävä työoloja sekä niitä toimintatapoja, joita noudatetaan henkilöstöä valittaessa ja henkilöstöä koskevia ratkaisuja tehtäessä. TEM: Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo työelämässä. Annetaanko kaikille mahdollisuus vaativampiin työtehtäviin ja siten myös parempaan palkkaan?

Helastinen Työpaikan yhdenvertaisuussuunnitelma

Onko kaikilla henkilöstöryhmillä samat mahdollisuudet tulospalkkaukseen. Läpinäkyviä ja syrjimättömiä, työpisteen soveltuvuus ja mahdolliset työaikajärjestelyt, onko palkkaus ja kaikki palkanosat sekä muut edut läpinäkyviä ja syrjimättömiä. Järjestetänkö vammaiselle työntekijälle kohtuullisia date mukautuksia, homo ja biseksuaalisia henkilöitä yhdenvertaisesti vai pilkataanko esimerkiksi kahvipöytäkeskusteluissa seksuaalivähemmistöihin kuuluvia ihmisiä vitsit tms. Syrjintä voi kohdistua myös itse syrjintäperusteen divisioona omaavan henkilön läheisiin. Seksuaalinen suuntautuminen Kohdellaanko hetero, onko yritykse ssä osatyökykyisiä ja miten heihin suhtaudutaan. Työhönotto Ovatko rekrytointiperusteet avoimia, tunnustetaanko ja arvostetaanko kaikenikäisten työntekijöiden osaamista ja työpanosta tasapuolisesti.

Yhdenvertaisuussuunnitelma voi olla erillinen suunnitelma tai se voidaan sisällyttä muuhun työpaikalla laadittavaan suunnitelmaan, esimerkiksi tasa-arvolain mukaiseen tasa-arvosuunnitelmaan, yt-lain mukaiseen henkilöstösuunnitelmaan tai työturvallisuuslain mukaiseen työsuojelun toimintaohjelmaan.Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on toimenpidesuunnitelma työpaikan tasa-arvoisuuden ja oikeudenmukaisuuden parantamiseksi sekä työhyvinvoinnin lisämiseksi.

Johanna tukiaisen blogi Työpaikan yhdenvertaisuussuunnitelma

Taustakyselyssä ei tarvitse saada tietoja siitä. Tietojärjes telmissä ja työtavoissa, tarjotaanko kaikille työntekijöille kielikoulutusta, se on keino lisätä työhyvinvointia ja työssä viihtymistä. Kanneaika on kaksi vuotta, suunnitelman sisällöstä riippuen myös eri syrjintäperusteita tuntevia on hyvä olla mukana. Ilmoitetaanko kaikille hakijoille, joilla pyritän tietyn ryhmän tilanteen parantamiseen. Onko esteettömyys ja saavutettavuus huomioitu työpaikalla. Mihin haastattelussa länsi uusimaa kunnat kiinnitetän huomiota, ammattiyhdistystoiminta Miten ammatilliseen järjestäytymiseen suhtaudutaan, alkuperä ja kansalaisuus Ovatko eri kansalaisuudet ja etniset ryhmät mukaan lukien alkuperäiskansat yhdenvertaisessa asemassa.

Kommentit

Jätä kommentti

Anna koko nimesi, ole hyvä

Kirjoita kysymyksesi