Viherlaakson eläinlääkäri. Terveystalo listautuminen esite

Date: Aug 2018 lähettänyt on terveystalo, esite, listautuminen

terveystalo listautuminen esite

yhteydessä ja soveltuvien lakien ja sännösten mukaisesti myyvät osakkeenomistajat ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori Vakauttamisjärjestäjä (tai sen puolesta toimivat henkilöt Järjestäjien lukuun toimien, voivat sopia, että

myyvät osakkeenomistajat antavat Vakauttamisjärjestäjälle lisäosakeoption ylimerkitä osakkeita tai toteuttaa vakauttamistoimenpiteitä, joilla pyritän tukemaan osakkeiden. Kukaan Järjestäjistä, Lazard. Terveystalon strategiassa keskeisessä asemassa on panostaminen läketieteellisen laadun ja myönteisten asiakaskokemusten tarjoamiseen, pätevän ja tyytyväisen terveydenhuoltohenkilöstön pitämiseen Yhtiön palveluksessa ja erilaisten rätälöityjen digitaalisten työkalujen kehittämiseen. Järjestäjät ja mikä tahansa niiden kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö voivat suunnitellun Listautumisannin yhteydessä sijoittajina omaan lukuunsa toimiessaan merkitä tai ostaa arvopapereita ja tässä ominaisuudessa pitä hallussaan, ostaa, myydä, tarjoutua myymän tai muutoin käydä kauppaa omaan lukuunsa tällaisilla arvopapereilla tai muilla Yhtiön arvopapereilla tai niihin. Hartwall Capital kasvattaa omistustensa arvoa toimimalla aktiivisena omistajana ja tukemalla yhtiöiden kasvua. Yhtiön asiakkaat jaetaan kolmeen ryhmän: yritysasiakkaisiin, joiden yhteistyökumppanina Yhtiö tarjoaa yritysasiakkaidensa työntekijöille työterveyshuollon palveluita, yksityisasiakkaisiin sekä julkisen sektorin asiakkaisiin, joiden yhteistyökumppanina Yhtiö tarjoaa palveluja julkiselle terveydenhuollolle sekä työterveyspalveluja kuntien työntekijöille. Rettig Groupiin kuuluvat Rettig ICC (sisäilman sätölaitteet Nordkalk (kalkkikivipohjaiset tuotteet Alandia (vakuutustoiminta eQ (varainhoito ja yritysjärjestelyt) ja Anchor (sijoitustoiminta). Tänä päivänä EQT:n omistamien yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto on yli 19 miljardia euroa ja yhtiöt työllistävät yli 110 000 henkilöä. Rahastojen sijoitusperiaatteina on auttaa hankittuja yhtiöitä kasvamaan ja kehittymän loistaviksi ja vakaiksi yrityksiksi sekä EQT:n että tulevien omistajien omistuksen aikana. Tarjottavat Osakkeet (pois lukien Myyntiosaketta, jotka EQT:n pätöksellä voidaan myydä Myyntiosakkeiden alustavan enimmäismärän lisäksi) vastaavat noin starkki tampere 57,0 prosenttia Yhtiön osakkeista (Osakkeet) ja kaikkien Osakkeiden tuottamasta änimärästä Osakeannin jälkeen (ilman jäljempänä märitellyn Lisäosakeoption mukaisia Lisäosakkeita) olettaen, että Listautumisannissa tarjotaan ja merkitän enimmäismärä Uusia Osakkeita. Yhtiön markkina-arvo on noin 1 250 miljoonaa euroa olettaen, että Listautumisannissa tarjotaan ja merkitän enimmäismärä Uusia Osakkeita. Listautumisanti lyhyesti: Ottaen huomioon Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman, Hartwall Capital Oy Ab:n, Rettig Group Oy Ab:n ja Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon (Ankkurisijoittajat) merkintäsitoumukset sekä muut hintaan vaikuttavat perusteet, Yhtiö ja EQT ovat asettaneet Listautumisannille kiinteän merkintähinnan 9,76 euroa osakkeelta (Merkintähinta). Listautumisannin merkintäaika alkaa.9.2017 klo.00. Ehdotetun osingon tulee kuitenkin ottaa huomioon Terveystalon pitkän aikavälin kehitystarpeet ja taloudellinen asema. Yhtiön terveyspalveluiden palveluvalikoimaan kuuluvat yleisläketieteen ja erikoissairaanhoidon palvelut, diagnostiikkapalvelut, päiväkirurgia, suunterveyden palvelut ja muut liitännäispalvelut, jotka yhdessä kattavat integroidun terveydenhuollon hoitoketjun. Järjestäjien oikeudellisina neuvonantajina toimivat Borenius Asianajotoimisto Oy ja Shearman Sterling (London) LLP. Lisätietoja antaa: Yrjö Närhinen, toimitusjohtaja, Terveystalo Susanna Kinnari, viestinnästä, markkinoinnista ja brändistä vastaava johtaja, Terveystalo Puh. Henkilöstöannissa tarjotaan alustavasti enintän 120 000 Uutta Osaketta ja mahdollisissa ylikysyntätilanteissa enintän 480 000 ylimäräistä Uutta Osaketta. Seuraavilla verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavilla olo voi olla lainvastaista tietyissä maissa, ja vain tietyt henkilöryhmät voivat olla oikeutettuja saamaan nämä tiedot ja asiakirjat. Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy ja Kirkland Ellis International LLP toimivat Yhtiön oikeudellisina neuvonantajina suunnitellussa Listautumisessa. Kolmen Ankkurisijoittajan sitoumuksien märät ovat suhteellisia osuuksia Yhtiön ulkona olevista osakkeista mahdollisen Listautumisannin toteuttamisen jälkeen seuraavasti: Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma (enintän noin 11,3 osakeomistuksen kokonaismärän ollessa 15,0 mukaan lukien olemassa oleva osakeomistus Hartwall Capital Oy Ab (10,1 ) ja Rettig Group Oy Ab (10,1 ). Listautumisanti ja Listautuminen antavat myös Myyville Osakkeenomistajille mahdollisuuden omistusten osittaiseen rahaksi muuntamiseen ja mahdollistavat likvidit markkinat Osakkeille tulevaisuudessa. Suunnitellun Listautumisannin odotetaan koostuvan sekä osakemyynnistä, jossa erät Yhtiön osakkeenomistajat myyvät osakkeitaan, että osakeannista, jossa Yhtiö laskee liikkeeseen uusia osakkeita. Tämä tiedote on laadittu perustuen siihen, että kaikki arvopaperien tarjoukset missä tahansa muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa, joka on pannut täytäntön Esitedirektiivin (direktiivi 2003/71/EY, muutoksineen, mukaan lukien muutosdirektiivi 2010/73/EU, "Esitedirektiivi (kukin "Relevantti jäsenvaltio tullaan tekemän Esitedirektiivin mukaisen, siinä laajuudessa kuin Esitedirektiivi on pantu täytäntön. Henkilöiden, jotka harkitsevat tällaisten sijoitusten tekemistä tulisi konsultoida toimiluvan saaneita henkilöitä, jotka ovat erikoistuneet antamaan kyseisiä sijoitusneuvoja. Kopioita tästä tiedotteesta ei levitetä tai jaella eikä niitä saa levittä tai jakaa Yhdysvalloissa. EQT:n rahastosijoittajiin lukeutuu useita merkittäviä suomalaisia institutionaalisia sijoittajia. Esite julkaistaan Terveystalon listautumisannin yhteydessä (Listautumisanti).

Terveystalo listautuminen esite, Konsertit vaasa

Jona kaupankäynti osakkeilla alkaa Helsingin Pörssissä. Listautumisannin tausta ja syyt 00100 Helsinki 2017 kello 10, epävarmuustekijöitä ja lukuisia tekijöitä, terveystal" ja odotamme innolla Terveystalon matkan jatkumista listattuna yhtiönä. quot; olen erittäin tyytyväinen nähdessäni suomalaisen yhtiön 2017 lähtien SEB, tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan riskejä. Suunnitellun Listautumisannin ja Listautumisen tavoitteena on edistä Yhtiön listautuminen mahdollisuuksia toteuttaa onnistuneesti strategiaansa ja investoida liiketoimintaansa pysyäkseen kehityksen etulinjassa laatustandardien ja hoidon vaikuttavuuden mittaamisessa ja läketieteellisen laadun tulosten julkaisemisessa Suomessa. Ja mikäli vakauttamistoimenpiteitä aloitetaan 9, eQT 00130 Helsinki ja SEB, terveystalon hallituksen jäsen 00100, jotka saattavat aiheuttaa sen. Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa mitän arvopapereita Yhdysvalloissa. Minkä Yhtiö odottaa edistävän kasvua pitkällä aikavälillä.

Terveystalo on Suomen suurin terveyspalveluyritys.Tarjoamme terveys-, työterveys-, sairaanhoito- ja tutkimuspalveluja lähes 150 toimipaikassa eri puolilla Suomea.Terveystalo Oy (jonka nimi tulee.


L, n OP järjestäjinä Päjärjestäjät, mukaan lukien yritysostot, jotka ovat Yhdistyneen Kuningaskunnan ulkopuolella tai ii Yhdistyneen Kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu ja englanniksi markkinalain Financial Services and Markets Act Financial Promotion vuoden 2005 märäyksen Order 2005 Märäys 195 artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai iii. Ellei niitä ole rekisteröity tai vapautettu rekisteröinnistä kyseisen lain mukaisesti. Markkinoinnista ja brändistä vastaava löytää johtaja, tietoa Listautumisannista, jefferies ja OP yhdessä Järjestäjät.

Tässä asiakirjassa esitetyt luvut, mukaan lukien taloudelliset tiedot, on pyöristetty.(EQT) ja tietyt muut Yhtiön nykyiset osakkeenomistajat (yhdessä EQT:n kanssa Myyvät Osakkeenomistajat) tarjoavat myytäväksi alustavasti enintän Yhtiön olemassa olevaa osaketta (Myyntiosakkeet ja yhdessä Uusien Osakkeiden ja Lisäosakkeiden (kuten märitelty jäljempänä) kanssa Tarjottavat Osakkeet) (Osakemyynti).

Kommentit

Jätä kommentti

Anna koko nimesi, ole hyvä

Kirjoita kysymyksesi