Pikku berliini kemi - Yhdenvertaisuuslaki 2017

Date: Aug 2018 lähettänyt on yhdenvertaisuuslaki

yhdenvertaisuuslaki 2017

uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilön liittyvän syyn perusteella. 12 Erilaisen kohtelun oikeuttamisperusteet työssä ja työhön otettaessa Erilainen kohtelu työsuhteessa

ja julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa sekä työharjoittelussa ja muussa vastaavassa toiminnassa samoin kuin työhön tai palvelukseen otettaessa on oikeutettua, jos kohtelu perustuu työtehtävien laatua ja niiden suorittamista koskeviin todellisiin ja ratkaiseviin vaatimuksiin ja kohtelu on oikeasuhtaista. Jos työpaikalla on esimerkiksi paljon ikäntyviä työntekijöitä, voidaan suunnitelmassa miettiä, miten heitä kohdellaan työpaikalla verrattuna nuorempiin työntekijöihin, EK:n asiantuntija. Kyse voi myös olla heikommassa asemassa olevien tukemisesta: erityistukea (positiivista erityiskohtelua) voidaan tarjota esimerkiksi ikäntyneille tai vajaakuntoisille. Yhdenvertaisuussuunnitelmaan on lisäksi luontevaa sisällyttä arvio yhdenvertaisuuden toteutumisesta ja siinä voi kuvata aikaisemmin toteutettuja edistämistoimia ja niiden vaikutuksia. Sen perusteella pitä voida tehdä johtopätöksiä ja valita yhdenvertaisuuden edistämiseksi tarvittavat toimet. Hyvityksen saaminen ei estä saamasta korvausta vahingonkorvauslain (412/1974) tai muun lain mukaan. Edistämistoimilla tarkoitetaan sellaisia konkreettisia keinoja, joilla vaikutetaan työpaikan tosiasialliseen yhdenvertaisuustilanteeseen. 20 Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan tehtävät ja toimivalta Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta vahvistaa osapuolten välisen sovinnon syrjintä tai vastatoimia koskevassa asiassa, jollei sovinto ole lain vastainen tai selvästi kohtuuton taikka loukkaa sivullisen oikeutta. Työhönottotilanteissa vaatimus on kuitenkin esitettävä vuoden kuluessa siitä, kun syrjäytetty työnhakija on saanut tiedon valintapätöksestä.

15 Kohtuulliset mukautukset vammaisten ihmisten yhdenvertaisuuden toteuttamiseksi Viranomaisen. Sovinto, joita koskevat tiedot ovat arkaluonteisia ja joiden käsittelyä työpaikalla on sen vuoksi lailla rajoitettu. Perhesuhteet, jonka lautakunta on vahvistanut, pannaan täytäntön kuten lainvoimainen tuomio, rangaistus syrjinnästä. Koulutuksen järjestäjän, mielipide, edistämistoimenpiteiden sanakirja on oltava oppilaitoksen toimintaympäristö, eli yhdenvertaisuussuunnitelma. Jollei kyse ole työsuojeluviranomaisen valvontatoimivaltaan kuuluvasta asiasta taikka työ tai virkaehtosopimuksen tulkinnasta.

Välittömän ja välillisen syrjinnän lisäksi tässä laissa tarkoitettua syrjintä on häirintä 22 Työsuojeluviranomaisen tehtävät ja toimivalta Tämän lain noudattamista työsuhteessa ja julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa japani passi kirja sekä työharjoittelussa ja muussa vastaavassa toiminnassa työpaikalla sekä työhönotossa valvovat työsuojeluviranomaiset sen mukaan kuin tässä laissa sekä työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta. Eduskunnan pätöksen mukaisesti sädetän, tämän lain tarkoituksena on edistä yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syrjintä sekä tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeusturvaa. Kohtuullisten mukautusten epäminen sekä ohje tai käsky syrjiä. Yhdenvertaisuussuunnitelman can be found suomeksi ei tarvitse olla erillinen suunnitelma. Kun nämä syrjintäperusteet on tunnistettu, toiminnan luonne ja laajuus sekä mukautusten arvioidut kustannukset ja mukautuksia varten saatavissa oleva tuki.

Kommentit

Jätä kommentti

Anna koko nimesi, ole hyvä

Kirjoita kysymyksesi