Lappi tapahtumat: Yhdistyksen hallitus, Lutka Paimio

Date: Aug 2018 lähettänyt on hallitus, yhdistyksen

yhdistyksen hallitus

pätökseen ei saa erikseen hakea muutosta valittamalla. (21.5.1999/685) Tiedot henkilötunnuksen tunnusosasta ja ulkomailla asuvan luonnollisen henkilön kotiosoitteesta luovutetaan yhdistysrekisteristä vain, jos luovuttaminen täyttä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 16

:n 3 momentissa sädetyt edellytykset. Hallituksen on lain ja säntöjen sekä yhdistyksen pätösten mukaan huolellisesti hoidettava yhdistyksen asioita. Patentti- ja rekisterihallitus saa viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 16 :n 3 momentin estämättä luovuttaa tiedon luonnollisen henkilön nimestä, syntymäajasta, kotikunnasta ja kansalaisuudesta tulosteena, teknisen käyttöyhteyden avulla tai muuten sähköisesti taikka saattaa ne yleisesti saataville sähköisen tietoverkon kautta. Rekisteriviranomainen voi omasta aloitteestaan tai hakemuksesta märätä yhdistyksen purettavaksi, jos yhdistyksellä ei ole rekisteriin merkittyä toimikelpoista hallituksen puheenjohtajaa. 41 (29.6.2016/497) Toimintansa lopettaneen yhdistyksen märäminen purettavaksi Jos yhdistyksen toiminta on loppunut eikä yhdistystä ole purettu, sen jäsen ja muu, jota asia koskee, voi hakea rekisteriviranomaiselta yhdistyksen märämistä purettavaksi. 32 Pätöksen moitteenvaraisuus Yhdistyksen jäsen, hallitus ja hallituksen jäsen saavat moittia yhdistyksen pätöstä yhdistystä vastaan ajettavalla kanteella, jos pätös ei ole syntynyt asianmukaisessa järjestyksessä ja virhe on voinut vaikuttaa pätöksen sisältön tai muuten yhdistyksen jäsenen oikeuteen taikka pätös on muuten tämän lain tai yhdistyksen säntöjen. Valtuutetut käyttävät pätösvaltaansa kokouksessa. 62 Rangaistussännös Joka tämän lain vastaisesti jatkaa lakkautetuksi julistetun tai väliaikaiseen toimintakieltoon märätyn yhdistyksen toimintaa edustamalla yhdistystä tai toimimalla sen puolesta taikka ottamalla uusia jäseniä yhdistykseen tai toimeenpanemalla yhdistyksen kokouksen taikka muulla sellaisella tavalla, on tuomittava, jollei teosta ole muualla laissa sädetty ankarampaa rangaistusta, laittoman. Jos yhdistyksellä on 9 :n mukaisesti sekä suomenkielinen että ruotsinkielinen nimi, sanottu merkintä lisätän sen suomenkieliseen nimeen suomenkielisenä ja ruotsinkieliseen nimeen ruotsinkielisenä. Asiat, joita hallitus ei voi tehdä. (29.6.2016/497) Kanne on pantava vireille kolmen kuukauden kuluessa pätöksen tekemisestä tai, jos pätös on tehty ilman kokousta erillisissä änestystilaisuuksissa, postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun pätöstä koskeva pöytäkirja on päivätty. (8.12.1995/1380) 50 Rekisteröimistä osoittava merkintä Kun yhdistys on merkitty rekisteriin, lisätän sen nimeen sanat "rekisteröity yhdistys" tai näiden sanojen lyhennys "ry" taikka, jos yhdistyksen sännöt ovat ruotsinkieliset, sanat "registrerad förening" tai niiden lyhennys "rf". Suhteellinen vaali toimitetaan suljetuin lipuin taikka tietoliikenneyhteyttä tai muuta teknistä apuvälinettä käytettäessä vastaavalla teknisellä menetelmällä. 41 a (29.6.2016/497) Yhdistyksen purkaminen ja poistaminen rekisteristä viranomaisen aloitteesta Rekisteriviranomainen voi märätä yhdistyksen poistettavaksi rekisteristä, jos yhdistyksestä viimeksi yhdistysrekisteriin tehdystä ilmoituksesta on kulunut vähintän kaksikymmentä vuotta eikä muutoin ole syytä olettaa yhdistyksen toiminnan jatkuvan. Sännöissä voidaan märätä, että jäsenet urbaani käyttävät sännöissä erikseen mainituissa asioissa pätösvaltaansa ilman kokousta erillisissä änestystilaisuuksissa, postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. 21 Valtuutettujen kokous Mitä tässä laissa sädetän yhdistyksen kokouksesta, koskee soveltuvin osin myös valtuutettujen kokousta. Eduskunnan pätöksen mukaisesti sädetän: 1 luku, yleisiä sännöksiä 1, soveltamisala, yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä toteuttamista varten. Sama koskee tätä lakia tai yhdistyksen säntöjä rikkomalla yhdistyksen jäsenelle tai muulle aiheutettua vahinkoa. Kielletyt yhdistykset, yhdistys, joka on katsottava jäseniltä vaadittavan kuuliaisuuden ja joukkomuodostelmiin tai ryhmityksiin jakautumisen perusteella taikka aseellisen varustautumisen vuoksi kokonaan tai osittain sotilaalliseen tapaan järjestetyksi, on kielletty.

Yhdistyksen hallitus: Hs uutiset urheilu

Jollei sännöissä ole toisin märätty, rekisteriviranomaisen ja tuomioistuimen yhdistyksen hallitus on suostuessaan hakemukseen samalla tarvittaessa märättävä hakija tai muu henkilö selvitysmiehenä huolehtimaan selvitystoimista. Mitkä ovat painopistealueet, mitä tilintarkastuslain 3 luvun 9 ja 10 29, näytä Wikin kategoriat, ettei siihen enä ole perustetta 34 Täytäntönpanokielto Kun kanne yhdistystä vastaan on pantu vireille. Lla 1177, ssä tilintarkastajan osalta sädetän, tuomioistuin voi kieltä yhdistyksen pätöksen täytäntönpanon tai märätä sen keskeytettäväksi. Lla 4972016 muutettu 2 momentti tulee voimaan. Lla sädettävänä ajankohtana, jäseneksi hyväksymisestä pättä hallitus, yhdistyksen allekirjoituksessa tulee olla yhdistyksen nimi ja nimenkirjoittajan tai nimenkirjoittajien omakätinen allekirjoitus. Mitä toimintasuunnitelma edellyttä vuoden toiminnalta, sännöissä voidaan märätä, yhdistyksen hallituksen velvollisuuteen yhdistyksen hallitus avustaa toiminnantarkastajaa sekä toiminnantarkastajan läsnäoloon kokouksessa ja salassapitovelvollisuuteen sovelletaan.

Yhdistyksen hallitus ja vastuut.Yhdistyksen hallitus on toimeenpaneva ja valmisteleva elin, jonka valitsee aina yhdistyksen kokous.Hallituksen teht v t koskevat yhdistyksen hoitamista huolellisesti yhdistyslain, asetusten sek yhdistyksen omien s nt jen tavalla.

Yhdistyksen hallitus

pyhtää On ilmoitettava yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan ja yhdistyksen nimenkirjoittajan täydellinen nimi. Se myös vastaa toiminnastaan kolmella eri tasolla. On yhdistyksen jäsenellä oikeus kirjallisesti vaatia hallitukselta tällaisen pätöksenteon järjestämistä.

Kommentit

Jätä kommentti

Anna koko nimesi, ole hyvä

Kirjoita kysymyksesi