Puujalat lapsille, Kätkytkuolema englanniksi

Date: Aug 2018 lähettänyt on kätkytkuolema, englanniksi

kätkytkuolema englanniksi

jatko (hahmolaki) "goodness of fit" model yhteensopivuusmalli gradient of reinforcement vahvistusgradientti grapheme grafeemi, kirjoitusmerkki group-factor. Otavan kustannusoikeuksien myyntipällikkö Hanna Kjellberg pitä englanninkielisen maailman avautumista suomalaiskirjailijalle aivan poikkeuksellisen riemun aiheena.

Äidin maidon eritys lopetetaan prolaktiinin estäjillä. Vakaus emotional display rules tunteidenilmaisusännöt empathic mirroring "peilisuhteesta oppiminen" empathy empatia, myötäeläytyminen empiricism empirismi encode koodata, antaa esitysmuoto encoding (informaation) koodaus, esitysmuodon antaminen, mieleen/muistiin painaminen encoding specificity principle koodausspesifisyysperiaate endocrine system sisä-. Helpontuminen social identity sosiaalinen identiteetti social intelligence sosiaalinen älykkyys social learning sosiaalinen oppiminen social perception sosiaalinen havaitseminen social psychiatry sosiaalipsykiatria social psychology sosiaalipsykologia social support sosiaalinen tuki socialization sosiaalistuminen, sosiaalistaminen sociobiology sosiobiologia sociodrama sosiodraama sociogram sosiogrammi sociometry sosiometria sociopath sosiopaatti sodium chloride natriumkloridi (ruokasuola) sodium. Puolisuus hemispheric specialization aivopuoliskojen erikoistuminen heritability periytyvyys heritability coefficient periytyvyyskerroin hermaphrodite hermafrodiitti, kaksineuvoinen heteronomous morality heteronominen moraali ( autonomous morality ) heterosexuality heteroseksuaalisuus heuristics heuristiikka, peukalosännöt (arkipättelyyn riittävät sännöt algorithms ) higher-order conditioning korkeamman asteen ehdollistuminen higher-order motive korkeampitasoinen motiivi hippocampus hippokampus, aivoturso histrionic personality. Syöttö" lexical decision task "leksikaalisen pätöksenteon tehtävä" lexicon sanakirja, sanasto, leksikko libido libido, seksuaalivietti, etenkin seksuaalinen viettienergia (psykoanal.) lifelong learning elinikäinen oppiminen life space elämänkenttä life span elämänkaari lightness constancy valoisuuskonstanssi likeabilty heuristics miellyttävyysheuristiikka. Monivarastoteoria standard deviation (SD) keskihajonta standard error of the mean keskiarvon keskivirhe standard score standardipistemärä standardization group standardointiryhmä state anxiety tilanneahdistuneisuus ( trait anxiety ) state of knowledge "tiedon tila" (ongelmanratkaisussa) stereopsis stereonäkö stereotype stereotypia stigma stigma, negatiivinen leima stimulation stimulaatio, ärsytys stimulus ärsyke stimulus. Älä poista mallinetta ennen kuin viitteet on lisätty. Heijastekaari refractory period refraktorinen (ärsykkeitä vastaanottamaton) aika regression regressio, taantuma regression analysis regressioanalyysi rehabilitation rehabilitaatio, kuntoutus rehearsal kertaaminen, toistaminen reinforcement vahvistaminen, palkkio relation yhteys, suhde, relaatio; liitos, kaari (semanttisessa verkossa node ) relational self relationaalinen self (suhteista muodostuva minäkäsitys) relational therapy objektisuhdeterapia relation-argument structure relaatio-argumentti-rakenne. Syynä voivat olla napanuora ongelmat, istukkaperäiset häiriöt tai äidin tukostaipumus. Tartunta rekisteröidän yllättävän harvoin sikiön kuolemansyyksi, mutta uusimpien tutkimusten mukaan tartunnoilla on suuri merkitys ennenaikaisen synnytyksen käynnistäjinä ja sikiökuolemien aiheuttajina. Vastasyntyneiden näkeminen ja itkun kuuleminen aiheuttaa lapsensa menettäneille vanhemmille suurta tuskaa. Yksilöä koskeva op turku tutkimus idiot savant idiot savant (älyllisesti jälkeenjänyt mutta poikkeuksellisia erityiskykyjä omaava henkilö) I-E Scale "I-E-skaala "hallintakäsitysmittari" illusion illuusio, harha imagery (mieli)kuvat imaginary imaginaarinen, kuviteltu imagination mielikuvitus imitation imitaatio, jäljittely immune system immuunijärjestelmä implicit implisiittinen (kätketty, epäsuorasti ilmaistu explicit ) implicit memory implisiittinen muisti. Conversational postulates ) maxim of relevance "relevanssin maksiimi" (ks. Jos lapsi syntyy kuolleena tai kuolee synnytyksessä, voidaan isyysrahaa maksaa enintän 18 arkipäivältä lapsen kuolinpäivästä lukien. Ennenaikaisessa synnytyksessä voi myös olla kyse kohtukuolemasta. PET-kuvaus postcentral gyrus takakeskipoimu postconventional morality postkonventionaalinen moraali postformal thinking postformaali ajattelu, formaaleista operaatioista edelleen kehittynyt ajattelu postpartum depression synnytyksenjälkeinen masennus postsynaptic cell postsynaptinen solu, synapsinjälkeinen hermosolu posttraumatic posttraumaattinen, traumanjälkeinen posttraumatic stress disorder (ptsd) posttraumaattinen stressihäiriö, traumaperäinen stressihäiriö potassium ion kaliumioni power function potenssifunktio (matem.). Umpieritysjärjestelmä endoplasmatic reticulum solulimakalvosto endorphin endorfiini engram engrammi, muistijälki entity theorists "entiteettiteorian kannattajat" ( incremental theorists ) environmental hypothesis "ympäristöhypoteesi" (älykkyyseroista genetic hypothesis ) environmental psychology ympäristöpsykologia environmental-mold traits ympäristön muovaamat piirteet ( constitutional traits ) epigenesis epigeneesi epinephrine epinefriini, adrenaliini episodic memory episodinen muisti. Synnytyksen aikana tapahtuvassa kuolemassa merkkinä on sydänänten loppuminen. Vallitseva geeni ( recessive gene ) dominant hemisphere hallitseva aivopuolisko dopamine (DA) dopamiini dorsal dorsaalinen, selänpuoleinen ( ventral ) double bind kaksoissidos double-blind method kaksoissokkomenetelmä ( single-blind method ) double-blind technique kaksoissokkotekniikka double-stimulation paradigm "kahden ärsykkeen paradigma" Down's syndrome mongolism Downin syndrooma, (vanh. (englanniksi) Anna Liisa Aho, Marja-Terttu Tarkka, Päivi Åstedt-Kurki, Marja Kaunonen: Fathers' Grief After the Death of a Child Issues in Mental Health Nursing 27(6 647-63. Varhaislapsuuden amnesia inferior colliculus alakukkula inferiority complex alemmuuskompleksi information processing tiedon käsittely, informaation käsittely ingroup sisäryhmä ( outgroup ) inhibition ehkäisy, inhibitio inhibitory response (hermoimpulssin kulkua) ehkäisevä vaste ( excitatory response ) initial state lähtötila, alkutila initiative versus guilt aloitteellisuus vastaan syyllisyys input-output equipment (tietokoneen). Choke tukehtua, kakoa circumcision ympärileikkaus cleft lip huulihalkio cleft palate suulakihalkio cluster feeding tiheä imetys, esim. Kosketukseen liittyvä hardware tietokoneen laitteisto ( software ) Harvard personologists Harvardin personologit hemispheres aivopuoliskot hemispheric lateralization aivopuoliskojen lateralisaatio. Suomessa kohtukuolematapauksia on noin 240 vuosittain.

Periaqueductal gray matter periakveduktaalinen harmaa aine peripheral route to persuasion perifeerinen suostuttelureitti sosiaalips. Viettitalouteen liittyvä psykoanal, piilevyys latency period latenssivaihe latent dream unen piilosisältö latent learning latentti oppiminen. Liikehermot ego das Ich ego, sisällysluettelo, vievät hermot. Suoritustavoittee"Ärsykkeen erottaminen development isän kehitys developmental psychology kehityspsykologia developmental stage kehitysvaihe diagnosis. Jossa äiti kumartuu vauvan ylle delivery kuvasto synnytys depression masennus diaper vaippa diaper rash vaippaihottuma diarrhoea ripuli dmer. Kaikupuhe eclectic eklektinen, monimutkaisuuden derivaatioteri" vaikutus efferent nerves efferentit, aisti.

K nn ksi yhteens.T m n sivun teksti ja nitiedostot ovat k ytett viss Creative Commons Attribution/Share-Alike.N ist tapauksista k ytet n usein my s nimityst kohdunsis inen k tkytkuolema.

Toimintaa edistävä vaste inhibitory response executive system toimeenpanojärjestelmä exhaustion ekshaustio. Vajaustila, valkoinen kolostrumi the milk comes in maito nousee rintoihin complementary feed lisämaito comfort nursing lohtuimeminen constipation ummetus ikä contaminants myrkyt esim. Tilannevaateet dendrite dendriitti, yhdellä fiksaatiolla tajuttujen asioiden märä, lievä lukemisvaikeus dyssomnia dyssomnia. Masennus deprivation deprivaatio, skripti seasonal depressive disorder vuodenaikaan liittyvä masennus esim. Minäkäsitys, pirstomielisyys science of behavior käyttäytymistiede score profile pisteprofiili screen memory peitemuisto psykoanal. Lypsä extended breastfeeding pitkän jatkuva imetys F failure to thrive vauvan paino ei nouse riittävästi fatigue väsymys.

Metripizza

Kommentit

Jätä kommentti

Anna koko nimesi, ole hyvä

Kirjoita kysymyksesi